نام جفت ارزها:

AUDJPY

ساعت اعلام سیگنال:

00:35

تاریخ اعلام سیگنال:

2023-11-09

رقم ورود:

97.315

میزان ریسک:

ریسک متوسط

حد سود:

96.300

حد ضرر:

97.600

لات پیشنهادی:

0.02

گروه:

B(مهم)
پیش بینی درصد سود دهی
45%
میزان سود به دست آمده
0%