نام جفت ارزها:

EURAUD

ساعت اعلام سیگنال:

00:50

تاریخ اعلام سیگنال:

2023-11-09

رقم ورود:

1.67320

میزان ریسک:

ریسک متوسط

حد سود:

1.67860

حد ضرر:

1.68250

لات پیشنهادی:

0.02

گروه:

C(متوسط)
پیش بینی درصد سود دهی
25%
میزان سود به دست آمده
0%