نام جفت ارزها:

cadjpy

ساعت اعلام سیگنال:

05:40

تاریخ اعلام سیگنال:

2023-11-06

رقم ورود:

109.730

میزان ریسک:

ریسک متوسط

حد سود:

109.00

حد ضرر:

109.980

لات پیشنهادی:

0.02

گروه:

B(مهم)
پیش بینی درصد سود دهی
10%
میزان سود به دست آمده
0%