نام جفت ارزها:

EURCHF

ساعت اعلام سیگنال:

18:35

تاریخ اعلام سیگنال:

2023-11-06

رقم ورود:

0.96260

میزان ریسک:

ریسک متوسط

حد سود:

0.96450

حد ضرر:

0.96200

لات پیشنهادی:

0.03

گروه:

B(مهم)
پیش بینی درصد سود دهی
19%
میزان سود به دست آمده
0%