نام جفت ارزها:

GBPUSD

ساعت اعلام سیگنال:

10:35

تاریخ اعلام سیگنال:

2023-11-07

رقم ورود:

1.23110

میزان ریسک:

ریسک متوسط

حد سود:

1.23420

حد ضرر:

1.22960

لات پیشنهادی:

0.03

گروه:

B(مهم)
پیش بینی درصد سود دهی
20%
میزان سود به دست آمده
0%