نام جفت ارزها:

EURUSD

ساعت اعلام سیگنال:

09:50

تاریخ اعلام سیگنال:

2023-11-08

رقم ورود:

1.06816

میزان ریسک:

ریسک متوسط

حد سود:

1.06971

حد ضرر:

1.06766

لات پیشنهادی:

0.02

گروه:

C(متوسط)
پیش بینی درصد سود دهی
15%
میزان سود به دست آمده
0%