نام جفت ارزها:

GBPUSD

ساعت اعلام سیگنال:

04:30

تاریخ اعلام سیگنال:

2023-11-13

رقم ورود:

1.22080

میزان ریسک:

ریسک متوسط

حد سود:

1.22550

حد ضرر:

1.21880

لات پیشنهادی:

0.03

گروه:

B(مهم)
پیش بینی درصد سود دهی
15%
میزان سود به دست آمده
0%