نام جفت ارزها:

NZDUSD

ساعت اعلام سیگنال:

10:16

تاریخ اعلام سیگنال:

2023-11-16

رقم ورود:

0.60380

میزان ریسک:

ریسک متوسط

حد سود:

0.59740

حد ضرر:

0.60560

لات پیشنهادی:

0.02

گروه:

B(مهم)
پیش بینی درصد سود دهی
8%
میزان سود به دست آمده
0%