نام جفت ارزها:

XAGUSD

ساعت اعلام سیگنال:

10:15

تاریخ اعلام سیگنال:

2023-11-09

رقم ورود:

22.480

میزان ریسک:

ریسک متوسط

حد سود:

22.700

حد ضرر:

23.300

لات پیشنهادی:

0.02

گروه:

B(مهم)
پیش بینی درصد سود دهی
25%
میزان سود به دست آمده
0%