نام جفت ارزها:

XAUUSD

ساعت اعلام سیگنال:

23:25

تاریخ اعلام سیگنال:

2023-11-10

رقم ورود:

1960.80

میزان ریسک:

ریسک متوسط

حد سود:

1952

حد ضرر:

1963

لات پیشنهادی:

0.01

گروه:

B(مهم)
پیش بینی درصد سود دهی
8%
میزان سود به دست آمده
0%