نام جفت ارزها:

XAUUSD

ساعت اعلام سیگنال:

16:20

تاریخ اعلام سیگنال:

2023-11-08

رقم ورود:

1962

میزان ریسک:

ریسک متوسط

حد سود:

1972

حد ضرر:

1953

لات پیشنهادی:

0.01

گروه:

B(مهم)
پیش بینی درصد سود دهی
94%
میزان سود به دست آمده
0%